تأمین کالا

پترو شیوا صنعت دارای کانال های مجرب جهت تأمین کالا از سراسر جهان می باشد.

 • تأمین کالا، تجهیزات و مواد شیمیایی
 • Cross Equals
 • Line Pipes
 • Chemicals
 • Nipples
 • Elbows
 • Flanges
 • Drill Pipe
 • Casing & Tubing
 • Orifice Plates
 • Rotary Hose
 • Swivel
 • Engine
 • Spare parts
 • Fork Lift Truck
 • Mobile Crane
 • Pumps
 • Instrumentation
 • Tools
 • Valve Actuators
 • Valves
 • Compressors & Generators