تأمین کالا

پترو شیوا صنعت دارای کانال های مجرب جهت تأمین کالا از سراسر جهان می باشد.

  • تأمین کالا، تجهیزات و مواد شیمیایی
  • Line Pipes
  • Chemicals
  • Nipples
  • Elbows
  • Flanges
  • Pipe  • Spare parts


  • Instrumentation
  • Tools