شــرکت پترو شیوا صنعت دارای کادری مجرب جهت ارائه خدمات مشاوره و طراحی مهندسی در حوزه  صنایع و معادن می­باشد. ایـن شـرکت بـا تـلاش مسـتمر توسـط دانشــمندان و متخصصــان ایرانــی توانســته اســت خدمات مهندسی قابل توجهی را ارائه دهد که نــام ایــران را بــر صنعــت پیشــرفته مهندسی حــک نمایــد. خدمات ایــن شــرکت از کیفیــت رقابتــی نســبت بــه نمونــه ­های مشــابه خارجــی برخـوردار بـوده و از عملکــرد مطلوبتــری برخــوردار مــی باشــند.

تیم طراح، مهندس و ساخت شرکت پترو شیوا صنعت افتخار این را دارد که پروژه های صنعتی و پژوهشی متعددی را با شعار زیر انجام داده است.

افزایش کیفیت با کمترین هزینه

طراحی، ساخت، تعمیر و بازرسی قطعات و مجموعه های مونتاژی، برنامه ریزی و کنترل پروژه، طراحی مکانیک، مهندسی الکترونیک و الکتریک، مهندسی مواد، ساخت و تولید، بازرسی و کنترل، سیستم اطفاء حریق، شبیه سازی های استاتیکی و دینامیکی

بهینه سازی در کیفیت، زمان و هزینه