نرم افزار

پترو شیوا صنعت خدمات خود را در نرم افزارهای زیر ارائه می دهد:

 • نرم افزار برنامه ریزی و کنترل پروژه Ms Project
 • نرم افزار تحلیل آماری SPSS
 • نرم افزار طراحی سه بعدی و نقشه کشی Creo Parametric
 • نرم افزار شبیه سازی محیط جامد Creo Simulate
 • نرم افزار شبیه سازی محیط سیال Creo Flow Analysis
 • نرم افزار محاسبات مهندسی Creo Mathcad
 • نرم افزار تهیه مستندات فنی، نقشه های مونتاژی و انیمیشن Creo Illustrate
 • نرم افزار نقشه کشی Autocad
 • نرم افزار مدل سازی سه بعدی 3D Max
 • نرم افزار مدل سازی و تحلیلی Catia
 • نرم افزار مدل سازی Solidworks
 • نرم افزار شبیه سازی و تحلیلی Ansys
 • نرم افزار شبیه سازی و تحلیلی Abaqus
 • نرم افزار کدنویسی و محاسبات Maple
 • نرم محاسباتی Matlab
 • کدنویسی C++
 • کد نویسی Fortran