آموزش

پترو شیوا صنعت افتخار این را دارد که بتواند موضوعات تخصصی را به شما آموزش دهد:
لذا آموزش های این شرکت در دو پکیج شخصی و شرکتی می گنجد.
در حال حاضر این شرکت دارای پکیج های زیر می باشد:

1- نرم افزارها: برای مشاهده آنها به قسمت نرم افزار بروید.
2- استفاده از کامپوزیت جهت تعمیرات خطوط لوله
3- سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی